செவ்வாய், 17 நவம்பர், 2009

சரணம் ஐயப்பாசுவாமியே ……………………………அய்யப்போ
அய்யப்போ  …………………………சுவாமியே
சுவாமி  சரணம்  …………………..ஐயப்பா  சரணம்
ஐயப்பா  சரணம்  ……………...சுவாமி  சரணம்
தேவனே .........................................தேவியே
தேவியே ..........................................தேவனே
பகவானே  ...................................பகவதியே
பகவதியே .................................பகவானே
ஈஸ்வரனே  ...................................ஈஸ்வரியே
ஈஸ்வரியே ...................................ஈஸ்வரனே
சங்கரனே ...................................சங்கரியே
சங்கரியே  ................................. சங்கரனே
சுவாமி சரணம் .....................அயப்பன் சரணம்
அயப்பன்  சரணம் ...................சுவாமி  சரணம்

தேவன்  சரணம் …………………...தேவி சரணம்
தேவி  சரணம் ……………………...தேவன்  சரணம்
ஈஸ்வரன் சரணம் ………………..ஈஸ்வரி  சரணம்
ஈஸ்வரி  சரணம் …………………..ஈஸ்வரன்  சரணம்
பகவான் சரணம் …………….....பகவதி  சரணம்
பகவதி  சரணம் ……………..... பகவான்   சரணம் 
சங்கரன்  சரணம்  ……………....சங்கரி  சரணம்
சங்கரி சரணம்  ………………....சங்கரன்  சரணம்
பள்ளிக்கட்டு  ………………………….....சபரிமலைக்கு
சபரிமலைக்கு  …………………....பள்ளிக்கட்டு
கல்லும்  முள்ளும்  …………………....காலுக்கு  மெத்தை
காலுக்கு  மெத்தை  ………………....கல்லும்  முள்ளும்
குண்டும் குழியும்  ……………...கண்ணுக்கு  வெளிச்சம்
கண்ணுக்கு  வெளிச்சம்  ………….....குண்டும்  குழியும்
இருமுடிக்கட்டு  ……………………....சபரிமலைக்கு
சபரிமலைக்கு  …………………....இருமுடிக்கட்டு
Kattum Kattu ……………………....Sabarimalaikku
சபரிமலைக்கு  …………………....கட்டும்  கட்டு
யாரை  காண  …………………….....சுவாமியை  காண
சுவாமியை   கண்டால்  ……………......மோக்ஷம்  கிட்டும்
எப்போ  கிட்டும்  ……………………......இப்போ  கிட்டும்
தேக  பலம்  தா  …………….......பாத  பலம்  தா
பாத பலம்  தா  …………….......தேக  பலம்  தா
ஆத்மா  பலம்  தா  ………….......மனோ  பலம்  தா
ஏத்தி  விடப்பா  .............................தூக்கி  விடப்பா
தூக்கி  விடப்பா  .......................... ஏத்தி  விடப்பா
மனோ  பலம்  தா  …………….....ஆத்மா  பலம்  தா
நெய்  அபிசேகம்  …………….......சுவாமிக்கே
சுவாமிக்கே  ………………………......நெய்  அபிசேகம்
கற்பூர  தீபம்  .....................சுவாமிக்கே
சுவாமிக்கே  ...................................கற்பூர  தீபம்
பன்னீர்   அபிசேகம்  ………….....சுவாமிக்கே
சுவாமிக்கே  ………………………......Panneer அபிசேகம் 
அவலம்  மலரும்  …………….......சுவாமிக்கே
சுவாமிக்கே   ……………………….......அவளும்  மலரும்
சுவாமி  பாதம்  …………….. ......ஐயப்பன்  பாதம்
ஐயப்பன்  பாதம்  ……….........சுவாமி  பாதம்
தேவன்  பாதம்  …………….........தேவி  பாதம்
தேவி  பாதம்  ……………….........தேவன்  பாதம்
ஈஸ்வரன்  பாதம்  ………..........ஈஸ்வரி  பாதம்
ஈஸ்வரி  பாதம்  …………….........ஈஸ்வரன்  பாதம்
வில்லாளி  வீரனே  .............................வீர  மணிகண்டனே
வீர  மணிகண்டனே  ...................வில்லாளி  வீரனே
பூலோக  நாதனே  .....................பூமி  பிரபாஞ்சனே
பூமி  பிரபாஞ்சனே  .................. பூலோக  நாதனே
சத்குரு நாத  ...........................ஐயப்பா
குருவின்  குருவே  ......................... ஐயப்பா
கலியுக  வரதா .......................... ஐயப்பா
காணன்  வாச  .............................ஐயப்பா
கண்  கண்ட  தெய்வமே  ..................ஐயப்பா
சுவாமி திண்டக்க தோம் தோம்  …………………..ஐயப்பா திண்டக்க தோம்  தோம்
ஐயப்பா  திண்டக்க  தோம்  தோம்  ………………..சுவாமி  திண்டக்க  தோம்  தோம்


புதன், 22 ஜூலை, 2009

பாப்கார்ன் - 1

உலகம் வெப்பமடைதல் - இன்று எல்லோராலும் பேசப்படும் ஒரு முக்கியமான விசயமாகி வருகிறது . நமது நாட்டிற்கு மேலும் ஒரு பெருமை என்னவென்றால் இந்த புவி வெப்பமடைதல் காரணி நாடுகள் பட்டியலில் ஐந்தாவது இடம் நமக்கு ,
ஒரு ஆறுதலான விஷயம் என்றால் முதல் இடத்திற்கும், நமக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் மட்டுமே .

வழக்கம் போல் அமெரிக்கா முதல் இடம், கிட்ட தட்ட பத்தொன்பது % கார்பன் - மீதேன் வாயுக்களை வளி மண்டலத்தில் கொட்டி வருகிறது, சீனா வுக்கு இரண்டாம் இடமும், ஐரோப்பிய யுனியனுக்கு மூன்றாம் இடமும் , ரசியாவும் , இந்தியாவும் அடுத்த இடங்களில் உள்ளன நமது பங்கு கிட்ட தட்ட (4.9%) .Diwali is the one festival in India which is celebrated by all irrespective of caste, creed and religion. Diwali is celebrated to acknowledge the victory of good over evil. And the lighting of earthen lamps or diyas on a moonless night signifies a new beginning of enlightenment and the end of darkness of ignorance.

Earlier Diwali celebration meant house cleaning and decoration, performing traditional Lakshmi pooja, lightening of diyas in the evening and family get-together. But with the changing time the style of celebrating Diwali has also changed drastically. Now Diwali celebrations mean electric illumination and bursting noisy fire crackers. This change in the celebration style has imposed many negative effects on the environment; some of the effects are listed below:

Excessive air pollution
Excessive noise pollution
Soil pollution
Excessive power consumption
Consumerism (excess consumption means excess use of raw material)
Besides these environmental effects the modern style of celebrating Diwali also leads to various health hazards. Some of the major health hazards are listed below:

Hearing loss
High blood pressure
Sleeping disturbances
Asthma
Headache
Irritability
Skin allergies
Fatigue
Eye related problems
Respiratory problems
How to Celebrate Eco-Friendly Deepawali?
Listing the various environmental and health hazards caused due to present form of Diwali celebration doesn’t means to stop celebrating the festival. But definitely the way of celebrating this auspicious festival can be changed. Listed below are few environment friendly tips to celebrate Diwali 2008:

Instead of individual celebration prefer community celebration. With the increasing trend of gated community all the families of the community can celebrate Diwali in the common space. This will ensure reduced cost of celebration; paper pollution in a limited space and as compared to individual celebration, community celebration will cause less air and noise pollution.
Even while celebrating commonly make sure that you limit your celebration for a limited period of time. Your celebration can last for maximum 3 to 4 hours.
Before selecting the place for common community celebration make sure that it is far away from hospitals. Instead of selecting crowded areas it is better to opt a open ground.
Instead of selecting traditional chemical cracker this Diwali go for eco-friendly crackers. Eco-friendly crackers are made up of recycled paper and the sound produced by these crackers is under the decibel limit defined by the Pollution Board. These crackers produce paper fluffers and different color lights instead of sound on bursting.
Instead of electric illumination go for traditional lightening of earthen lamps or diyas. This will not only enhance the beauty of your house but will also cut down the enormous electric consumption. Though earthen lamps need oil but the quantity is less and it gives light for at least 3-4 hours.
Cut down your shopping list and avoid purchasing unwanted and unnecessary things this Diwali. Excess consumerism is directly related to the consumption of raw material used to manufacture those things. Excessive consumerism increases the undue pressure on the natural resources.
Instead of buying “one-time use” items go for recyclable things. Secondly while cleaning your home for Deepawali instead of disposing things it is better to give it to under-privilege people.
Celebrate Diwali 2008 with a different meaning. You can celebrate this Diwali with poor and under-privilege children. Share your Diwali crackers, sweets and happiness with poor children.

வியாழன், 25 ஜூன், 2009

காளிதாசன்

If you really want to know who I am, you have to be as absolutely empty as I am. Then two mirrors will be facing each other, and only emptiness will be mirrored. Infinite emptiness will be mirrored: two mirrors facing each other. But if you have some idea, then you will see your own idea in me." – Osho

வெள்ளி, 5 ஜூன், 2009

கவிதை நேரம்
அம்மா ............
உன்னை
கழுத்து நிறைய நகைகளுடன்
கட்டி வைத்தனரா? :
அந்த புகைப்படம்
சொன்னது ஆமாம்
என்று :
எந்தையின் தொழிலுக்கும்;
என் பிறப்பிற்கும்:
பின் என் தம்பிக்கும்;
எங்கள் படிப்பிற்கும் ;
உணவுக்கும் , நோயிற்கும் ,
என்று எல்லா நகையும் போனது ;

உனக்கு வாங்குவதற்கு கடை சென்றேன்;

அம்மா தங்கம்
வாங்கும் போது மட்டும் விலை அதிகமாம்;
ஒன்று மட்டும் கேட்கிறேன் அம்மா;
அந்த புகைப்படம் போல்
இன்றும் சிரிக்கிறாயே ???

வெள்ளி, 29 மே, 2009

இந்து மகா சமுத்திரத்தில் ஒரு ஜந்து

தோழர்களே,
விகடனில் படித்த ஒரு அவசியமான சங்கதி தெரிந்து கொள்ள , ராஜ பக்சே சீன அதிபருக்கு ஒரு யானையைப் பரிசளிதுள்ளான்..
இது ஏதோ நட்பின் நிம்தம் அல்ல.. இரண்டு புத்த தேசங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து உள்ளன .. துறைமுகம் அமைத்து தருவதாக கூறி சீனா, தீபகற்ப பகுதிக்குள் நுழைய ஆரம்பித்து விட்டது . சேது சமுத்திர கால்வாயிலிருந்து வெறும் 10 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் தன் துறைமுக வேலையினை அராம்பித்து உள்ளது ..

மேலும் நமது பிராந்திய நண்பன் பாகிஸ்தானும் , கிட்ட தட்ட தலிபானுக்கு இணையான லிபியனும் , எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இஸ்ரேலும் ராஜபக்சேக்கு ஆதரவு நீட்ட ஆரம்பித்து உள்ளனர்..

வியாழன், 28 மே, 2009

மூன்றாம் உலகப் போர்

இரண்டு ராஜ நாகங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சண்டை இட்டுக் கொள்ளுமா? ? அதற்கு தெரியும் இரண்டின் விசமும் ஒரே வீரியமும் ஒரே அளவு தான் அதனால் சீற்றம் மட்டுமே சண்டையில் இருக்கும் .. அதுபோல தான் இரண்டு ஜனநாயக நாடுகள் மோதிக்கொள்ளும் பொது அணு ஆயுதங்கள், ஒரு பலத்தினை காண்பிக்க மட்டுமே தங்கள் சக்தியை பறை சாற்றிகொள்வர்....... வட கொரியா, தலிபான் போன்ற சக்திகளிடம் கிடைத்தால்.. நினைத்துப்பாருங்கள் , அறுபது வருடத்திற்கு முன்னர் வெடித்த "லிட்டில் பாய் " லட்சக்கணக்கான உயிர்களை பழி வாங்கியது.
.ம்ம்ம் நினைத்து பார்ப்பது மிக சாதாரணம் அல்ல..நீங்களும் இந்த இணையத்திற்கு சென்று வாருங்கள் "www.threeworldwars.com, www.exitmundi.nl"

புதன், 27 மே, 2009

ஆன்மிகம்

அம்மா ஒரு வேண்டுகோள்


இந்த உலகம் பிடிக்கவில்லை எனக்கு

மீண்டும் வேண்டும் கருவறை எனக்கு ...
"Now i’m alone filled with so much shame. For all the days I caused you pain. If only i could sleep in your arms again. Mother i’m lost without you."Sami Yusuf - Mother (Turkish)

தமிழன் வெறும் மனிதன் தான்

இராமாயணம் காலம் தொடங்கி தமிழன் மீது தவறான கருத்து திணிப்புகள் வந்த வண்ணம் தான் உள்ளது.

இலங்கை அந்நிய மண் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை , நான் முதலில் இந்தியனே , எனினும் அதற்கு முன்னர் நான் மனிதனாக நினைப்பதில் தவறில்லையே ... இன்று இறையாண்மை பற்றி பேசும் அரசியல் வாதிகள் , வோட்டு வங்கிக்காக பயன்படுத்தும் முதல் ஆயுதமே ஜாதியும் , மதமும் தானே !!!!

இன்றைய பிரச்சனைக்கு வருவோம், மருத்துவ முகாம்களில் மருந்துகளுக்காக மட்டும் அல்ல தங்கள் உடல் உறுப்புகள் திருடப்படுகிறது என்ற செய்தி எவ்வளவு அவமானம் ஏற்படுத்துகிறது ஜனநாயகத்தின் மேல் ? என் தேசத்திலோ , இலங்கையினை பற்றி பேசினால் இறையாண்மை கேட்டு விடுமாம் , ராஜ பக்சே -வை ஆதரிக்கும் உரிமையஎன் தேச தலைவர்தளுக்கு உண்டு என்றால் , அதை எதிர்க்கும் உரிமையும் நமக்கு உள்ளது....

இந்தியாவின் புதிய அரசு, என் இன மக்களின் வாழ்வுரிமைக்காக ஆவன செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மட்டுமே எனக்கு!!!!