செவ்வாய், 12 ஜனவரி, 2010

இசை எனும் கடவுள்

வாழ்க்கையினோடு இசை என்பது எவ்வளவு நெருக்கமானது என்று எழுத விளையும் பொது சற்று பிரமிப்பு ...

இசை என்பது என்ன ? அது மனிதனின் மனது