புதன், 22 ஜூலை, 2009

பாப்கார்ன் - 1

உலகம் வெப்பமடைதல் - இன்று எல்லோராலும் பேசப்படும் ஒரு முக்கியமான விசயமாகி வருகிறது . நமது நாட்டிற்கு மேலும் ஒரு பெருமை என்னவென்றால் இந்த புவி வெப்பமடைதல் காரணி நாடுகள் பட்டியலில் ஐந்தாவது இடம் நமக்கு ,
ஒரு ஆறுதலான விஷயம் என்றால் முதல் இடத்திற்கும், நமக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் மட்டுமே .

வழக்கம் போல் அமெரிக்கா முதல் இடம், கிட்ட தட்ட பத்தொன்பது % கார்பன் - மீதேன் வாயுக்களை வளி மண்டலத்தில் கொட்டி வருகிறது, சீனா வுக்கு இரண்டாம் இடமும், ஐரோப்பிய யுனியனுக்கு மூன்றாம் இடமும் , ரசியாவும் , இந்தியாவும் அடுத்த இடங்களில் உள்ளன நமது பங்கு கிட்ட தட்ட (4.9%) .Diwali is the one festival in India which is celebrated by all irrespective of caste, creed and religion. Diwali is celebrated to acknowledge the victory of good over evil. And the lighting of earthen lamps or diyas on a moonless night signifies a new beginning of enlightenment and the end of darkness of ignorance.

Earlier Diwali celebration meant house cleaning and decoration, performing traditional Lakshmi pooja, lightening of diyas in the evening and family get-together. But with the changing time the style of celebrating Diwali has also changed drastically. Now Diwali celebrations mean electric illumination and bursting noisy fire crackers. This change in the celebration style has imposed many negative effects on the environment; some of the effects are listed below:

Excessive air pollution
Excessive noise pollution
Soil pollution
Excessive power consumption
Consumerism (excess consumption means excess use of raw material)
Besides these environmental effects the modern style of celebrating Diwali also leads to various health hazards. Some of the major health hazards are listed below:

Hearing loss
High blood pressure
Sleeping disturbances
Asthma
Headache
Irritability
Skin allergies
Fatigue
Eye related problems
Respiratory problems
How to Celebrate Eco-Friendly Deepawali?
Listing the various environmental and health hazards caused due to present form of Diwali celebration doesn’t means to stop celebrating the festival. But definitely the way of celebrating this auspicious festival can be changed. Listed below are few environment friendly tips to celebrate Diwali 2008:

Instead of individual celebration prefer community celebration. With the increasing trend of gated community all the families of the community can celebrate Diwali in the common space. This will ensure reduced cost of celebration; paper pollution in a limited space and as compared to individual celebration, community celebration will cause less air and noise pollution.
Even while celebrating commonly make sure that you limit your celebration for a limited period of time. Your celebration can last for maximum 3 to 4 hours.
Before selecting the place for common community celebration make sure that it is far away from hospitals. Instead of selecting crowded areas it is better to opt a open ground.
Instead of selecting traditional chemical cracker this Diwali go for eco-friendly crackers. Eco-friendly crackers are made up of recycled paper and the sound produced by these crackers is under the decibel limit defined by the Pollution Board. These crackers produce paper fluffers and different color lights instead of sound on bursting.
Instead of electric illumination go for traditional lightening of earthen lamps or diyas. This will not only enhance the beauty of your house but will also cut down the enormous electric consumption. Though earthen lamps need oil but the quantity is less and it gives light for at least 3-4 hours.
Cut down your shopping list and avoid purchasing unwanted and unnecessary things this Diwali. Excess consumerism is directly related to the consumption of raw material used to manufacture those things. Excessive consumerism increases the undue pressure on the natural resources.
Instead of buying “one-time use” items go for recyclable things. Secondly while cleaning your home for Deepawali instead of disposing things it is better to give it to under-privilege people.
Celebrate Diwali 2008 with a different meaning. You can celebrate this Diwali with poor and under-privilege children. Share your Diwali crackers, sweets and happiness with poor children.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக