வியாழன், 10 மே, 2012

நித்தியமான உலகம்

நித்தியமான உலகம் எப்போதும் 
அங்கேயே அப்படியே இருக்கிறது !!
அதன் இருத்தலை அறியும் நிகழ்வுகள்
தான் மாறிக் கொண்டே இருக்கிறது!!
அது முதலில் தட்டையாய் 
அதன் பின்னர் வட்டமாய்
அதற்கும் பின்னர் கோளமாய்
மாறிக்கொண்டே வருகிறது.
இங்கு எது சாதனை?
மனிதன் -
இருத்தலை உணர்ந்ததா??
வடிவத்தை கண்டுபிடித்ததா??
வடிவத்துள் ஒரு இருத்தலை அடக்கியதா??
அறிவியல் கண்டுபிடித்துக்
கொண்டே இருக்கிறது -
அதன் இருத்தலோ எப்போதிருந்தோ
இருக்கின்றது.
நித்தியமான உலகம் மாறிக் கொண்டே
இருக்கிறது!!
மாற்றம் மட்டுமே மனிதனுக்கு உகந்தது !!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக